[PKU3670]Eating Together [USACO 2008 Feb]

这题如果不止有123三种编号,那么可以用nlogn的LIS解决。但是这题限定了只有123三种编号,因此可以简化成O(n)的动规。

先考虑升序序列,降序类似。

用f[i][j]表示前i位升序,并且第i位为j(j = {0, 1, 2})的最小修改次数。那么就有:
 • f[i][0] = f[i-1][0] + change(a[i]->0)
 • f[i][1] = min(f[i-1][0], f[i-1][1]) + change(a[i]->1)
 • f[i][2] = min(f[i-1][0], f[i-1][1], f[i-1][2]) + change(a[i]->2)

升序的答案就是min(f[n][0], f[n][1], f[n][2])

降序类似,最后答案就是升序降序中的最小值。

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
#include <cstdio>
#include <algorithm>

int n, ans, a[30000], f[30000][3];
int main()
{
 scanf("%d", &n);
 for (int i = 0; i < n; ++i)
 {
  scanf("%d", a+i);
  --a[i];
 }
 for (int j = 0; j < 3; ++j)
  f[0][j] = a[0] == j ? 0 : 1;
 for (int i = 1; i < n; ++i)
 {
  f[i][0] = f[i-1][0];
  f[i][1] = std::min(f[i-1][0], f[i-1][1]);
  f[i][2] = std::min(std::min(f[i-1][0], f[i-1][1]), f[i-1][2]);
  if (a[i] != 0) ++f[i][0];
  if (a[i] != 1) ++f[i][1];
  if (a[i] != 2) ++f[i][2];
 }
 ans = std::min(std::min(f[n-1][0], f[n-1][1]), f[n-1][2]);

 for (int j = 0; j < 3; ++j)
  f[0][j] = a[0] == j ? 0 : 1;
 for (int i = 1; i < n; ++i)
 {
  f[i][2] = f[i-1][2];
  f[i][1] = std::min(f[i-1][2], f[i-1][1]);
  f[i][0] = std::min(std::min(f[i-1][2], f[i-1][1]), f[i-1][0]);
  if (a[i] != 2) ++f[i][2];
  if (a[i] != 1) ++f[i][1];
  if (a[i] != 0) ++f[i][0];
 }
 ans = std::min(ans, std::min(std::min(f[n-1][0], f[n-1][1]), f[n-1][2]));
 printf("%d", ans);
}

Comments